AK Lukáš Vám nabízí právní služby v těchto oblastech:

  • občanské a obchodní právo
  • rodinné a pracovní právo
  • trestní právo
  • zastupování před soudy a správními orgány
  • ústavní právo
  • řešení sporů formou mediace, viz.: www.mediacevasichsporu.cz

Občanské právo

Věcná práva

AK Lukáš Vám poskytne právní pomoc v oblasti věcných práv týkajících se Vašeho vlastnictví, držeb, práv k cizím věcem, tj. práva zástavního včetně práva podzástavního a věcných břemen.

AK Lukáš se specializuje na právní režim nemovitostí. Je připravena nabídnout Vám pomoc při sjednávání a přípravě zejména smluv budoucích kupních, kupních a nájemních, jakož i smluv o dílo týkajících se pozemků, budov, nebytových prostor a bytů. Připraví a posoudí příslušné smlouvy o koupi či prodeji nemovitostí, darovací smlouvy či nájemní smlouvy. Pomůže Vám při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany pronajímatele či nájemce, poskytne pomoc při vymáhání dlužného nájemného nebo porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem. Pomůže Vám vyřešit spory mezi spoluvlastníky nemovitosti nebo sousedské spory.

Práva závazková

AK Lukáš Vám pomůže při sjednávání a uzavírání smluv jakéhokoliv typu a vybere pro Vás nejvhodnější typ smluvního vztahu.Poradí Vám se zajištěním jednotlivých smluvních závazků a navrhne pro Vás nejpřijatelnější řešení vyhovující Vašim zájmům.V rámci komplexnosti služeb Vám poskytne právní pomoc při řešení sporů při jejich neplnění či porušování.

Poradí Vám nejen při uzavírání smluv, ale i při jejich ukončování či prodlužování, včetně sepisu příslušných dodatků.Má zkušenosti i s náhradou škody a jejím vymáháním (skutečná škoda, ušlý zisk) či s vydáním bezdůvodného obohacení.

Právo dědické

Ochrání Vaše oprávněné zájmy při dědickém řízení včetně možnosti Vás v dědickém řízení zastupovat. Poskytne Vám právní služby při sepisu dědické dohody a vypořádání dědiců.

Právo osobnostní

Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména pak prostřednictvím některého ze sdělovacích prostředků, může Vám poskytnout pomoc při nápravě, ať již cestou dosažení omluvy nebo náhrady nemajetkové újmy.